Tablica

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


22 wrze­śnia 2017 r. zamon­to­wa­no tablicę.


Zobacz foto­re­la­cję.


 

 
Chcie­li­śmy, aby cen­tral­nym punk­tem obcho­dów 50-lecia było odsło­nię­cie pod pomni­kiem Miko­ła­ja Koper­ni­ka tabli­cy upa­mięt­nia­ją­cej akcję Alka Dawi­dow­skie­go. W tej spra­wie wystą­pi­li­śmy (z Komen­dą Huf­ca ZHP War­sza­wa-Moko­tów) do Pani Pre­zy­dent m. st. War­sza­wa z proś­bą o zgo­dę i obję­cie patro­na­tu nad tym zadaniem.
 

 
7 lip­ca uda­ło się uzy­skać pozwo­le­nie od Sto­łecz­ne­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków na mon­taż tabli­cy (pozwolenie.pdf)
 

 

Pro­jekt tabli­cy (projekt.pdf)