Medal

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


Z oka­zji 50 rocz­ni­cy zdo­by­cia imie­nia Sza­rych Sze­re­gów wyko­na­li­śmy medal pamiąt­ko­wy z mosią­dzu. Przed­sta­wia on w ska­li 1:1 pla­kiet­kę Huf­ca ZHP War­sza­wa-Moko­tów wg. pro­jek­tu hm. Wła­dy­sła­wa Czar­nec­kie­go, noszo­ną na mun­du­rze (na lewym ramie­niu) przez naszych har­ce­rzy i instruktorów.
Nakład: 187 egz.
Data edy­cji: wrze­sień 2017 r.