Informacje

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


23 wrze­śnia 2017 r. w godz. 17.00–19.00
odby­ło się spo­tka­nie instruktorskie
w Sali Kolum­no­wej UW.
 

23 wrze­śnia 2017 r. o godz. 15.00
zosta­ła odsło­nię­ta tabli­ca „Alka”.
 
 

23 wrze­śnia 2017 r. o godz. 9.00
pod­czas mszy św. w Koście­le Świę­te­go Krzyża
został poświę­co­ny nowy sztan­dar Hufca.
 

22 wrze­śnia 2017 r. zamon­to­wa­no tablicę.


Zobacz foto­re­la­cję.