Wspomnienia

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


20 lat temu, kie­dy przy­go­to­wy­wa­li­śmy książ­kę „Nasz Hufiec. Jakim go pamię­ta­my”, Julek na zakoń­cze­nie swo­ich wspo­mnień napi­sał: „…Koń­cząc przy­po­mi­nam, że umó­wi­li­śmy się w 50 rocz­ni­cę nada­nia Huf­co­wi imie­nia Sza­rych Sze­re­gów. Będzie to w roku 2017. Pro­szę tyl­ko bez kawa­łów – wszy­scy muszą być!”
Mamy nadzie­ję, że nie zapo­mnie­li­ście o tym i we wrze­śniu 2017 roku spo­tka­my się na Świę­cie Huf­ca. Dokład­ne daty, godzi­ny i miej­sca będą poda­ne tro­chę później.
Żeby przy­bli­żyć dzi­siej­szym zuchom, har­ce­rzom i instruk­to­rom tam­ten czas, będzie­my umiesz­czać na stro­nie frag­men­ty wspo­mnień doty­czą­ce zdo­by­wa­nia przez Hufiec tego zaszczyt­ne­go Imie­nia i przy­ję­cia go w 1967 roku.


My o sobie

Nasi Przyjaciele o nas

Apel Poległych