Przyjęcie imienia

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


Przyjęcie imienia
1966 — 1967

Wreszcie nadeszły oczekiwane dni.

Wie­czo­rem, w pią­tek 22 wrze­śnia 1967 r. instruk­to­rzy Huf­ca i zapro­sze­ni goście, w tym Sza­ro­sze­re­gow­cy z dru­hem A. Kamiń­skim i dru­hem S. Bro­niew­skim, wła­dze har­cer­skie i wła­dze Dziel­ni­cy spo­tka­li się przy kwa­te­rze har­cer­skie­go Bata­lio­nu „Zoś­ka” na Woj­sko­wym Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim na cap­strzy­ku – zacią­gnię­to war­ty przy gro­bach pole­głych har­ce­rzy. Odczy­ta­no apel pole­głych, uro­czy­stość była trans­mi­to­wa­na bez­po­śred­nio w Dzien­ni­ku TV.

Głów­na uro­czy­stość nada­nia imie­nia Huf­co­wi i wrę­cze­nia Sztan­da­ru odby­ła się 24 wrze­śnia 1967 r. na sta­dio­nie Warszawianki.
Po defi­la­dzie do ślu­bo­wa­nia na pły­cie sta­dio­nu sta­nę­ło ok. 3000 zuchów, har­ce­rzy i instruk­to­rów. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści z pły­ty sta­dio­nu odje­cha­ły „gazi­ka­mi” dele­ga­cje z kwia­ta­mi, któ­re zosta­ły zło­żo­ne w miej­scach pamięci.

Reali­za­cja cyklu „Boha­ter Huf­ca” spo­wo­do­wa­ła powsta­nie sil­ne­go, i zwar­te­go zespo­łu instruk­tor­skie­go, wie­le zaś pomy­słów z tego okre­su uwzględ­nio­no w pro­gra­mach pra­cy Huf­ca w następ­nych latach. Har­cer­stwo w ogó­le, a moko­tow­skie w szcze­gól­no­ści, potra­fi­ło i w cza­sach oku­pa­cji i w cza­sach nie­do­stat­ku demo­kra­cji speł­niać ocze­ki­wa­nia mło­dzie­ży, rodzi­ców i społeczeństwa.