Program

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


PROGRAM

Głów­ne obcho­dy 50-lecia odbę­dą się we wrze­śniu 2017.
Bar­dzo liczy­my na Waszą obec­ność w cza­sie wszyst­kich wydarzeń!


23.09.2017 (sobota)
Święto Hufca 

9:00

  • msza św. z poświę­ce­niem nowe­go sztan­da­ru huf­ca (miej­sce poda­my bli­żej obchodów)

10:30–15:00

  • gry: dla zuchów, har­ce­rzy i har­ce­rzy starszych;
  • służ­ba: wyko­na­na przez wędrowników;
  • dla wszyst­kich chęt­nych: spa­cer-gra śla­da­mi Sza­rych Szeregów.

15:00

  • har­cer­ski apel (w trak­cie mamy nadzie­ję na odsło­nię­cie tabli­cy pamiąt­ko­wej Alek­se­go Dawi­dow­skie­go pod pomni­kiem Miko­ła­ja Koper­ni­ka na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu — trwa­ją roz­mo­wy z miastem).

17:00–19:00

  • instruk­tor­skie spo­tka­nie poko­leń (Sala Kolum­no­wa, Wydział Histo­rycz­ny UW, w trak­cie spo­tka­nia będzie moż­li­wość ode­bra­nia zamó­wio­nych wcze­śniej pamiąt­ko­wych meda­li).

27.09.2017 (środa)
Capstrzyk Instruktorski w rocznicę powołania Szarych Szeregów

19:00

  • Powąz­ki Woj­sko­we (spo­tka­nie przy Domu Przed­po­grze­bo­wym). Jak co roku spo­tka­my się, żeby pod­czas wie­czor­ne­go spa­ce­ru po cmen­ta­rzu zwró­cić uwa­gę na wybra­ny aspekt dzia­łal­no­ści Sza­rych Sze­re­gów i zło­żyć kwia­ty w kwa­te­rze na Powązkach.

30.09.2017 (sobota)
Spotkanie — jak pracować z Szarymi Szeregami? 

(Dokład­ną godzi­nę i miej­sce poda­my wkrót­ce). Spo­tka­nie będzie mia­ło na celu wymia­nę doświad­czeń. Mamy nadzie­ję, że wspól­nie uda nam się odpo­wie­dzieć na pyta­nia: jak kie­dyś w huf­cu pra­co­wa­no z eto­sem Sza­rych Sze­re­gów? Jak dru­ży­no­wi mogą robić to dziś? Co było oso­bi­ście waż­ne dla instruk­to­rów daw­niej? Co może być waż­ne obec­nie? Jak mądrze wyko­rzy­sty­wać Sza­re Sze­re­gi jako wzo­rzec wychowawczy?