Home_old

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


Przez wie­le lat byli­śmy czyn­ny­mi instruk­to­ra­mi Huf­ca ZHP War­sza­wa Moko­tów im. Sza­rych Szeregów.

Część z  nas jest aktyw­ny­mi uczest­ni­ka­mi wyda­rzeń, któ­re poprze­dzi­ły zdo­by­cie Imie­nia przez Hufiec, część była wte­dy har­ce­rza­mi Huf­ca, a potem jego instruk­to­ra­mi, część była wycho­wan­ka­mi innych śro­do­wisk har­cer­skich, a w Moko­to­wie zna­la­zła swo­je miej­sce har­cer­skiej służ­by na dłu­gie lata.

Po zakoń­cze­niu har­cer­skiej Służ­by pra­co­wa­li­śmy zawo­do­wo  zgod­nie z Sza­ro­sze­re­go­wym „poju­trzem”. Nie byli­śmy w naszej pra­cy osa­mot­nie­ni, w wie­lu przy­pad­kach towa­rzy­szy­li nam nasi wycho­wan­ko­wie lub rówie­śni­cy.  Zawsze Hufiec i jego spra­wy były i są nam bli­skie.  W Huf­cu swo­ją dro­gę har­cer­ską i  instruk­tor­ską zaczy­na­ły i zaczy­na­ją  też nasze dzie­ci, a bywa, że już wnuki.

Kolej­ne rocz­ni­ce zdo­by­cia przez Hufiec imie­nia Sza­rych Sze­re­gów mobi­li­zo­wa­ły nas do orga­ni­za­cji instruk­tor­skich spo­tkań.  A poza spo­tka­nia­mi do podzie­le­nia się ze współ­cze­sny­mi har­ce­rza­mi naszy­mi doświad­cze­nia­mi, tym co potra­fi­ło przez 50 lat utrzy­mać naszą przy­jaźń. A te 50 lat to 50 lat trud­nych i jed­no­cze­śnie lat, w któ­rych mogli­śmy się pięk­nie róż­nić w oce­nie rze­czy­wi­sto­ści i przy­szło­ści naszej Ojczy­zny, co jed­nak pozwo­li­ło utrzy­mać naszą przy­jaźń. Spo­tka­li­śmy się z oka­zji naszych okrą­głych rocz­nic Świąt Huf­ca: w Hote­lu Mar­riott będą­cym sym­bo­lem  „nowych” cza­sów, w Pała­cu Bel­we­der­skim będą­cym sym­bo­lem odbu­do­wy Naszej Nie­pod­le­gło­ści, na Zam­ku Kró­lew­skim będą­cym sym­bo­lem odro­dze­nia nasze­go Ducha i nasze­go Mia­sta, na któ­re­go odbu­do­wę zbie­ra­li­śmy fun­du­sze w pierw­szych latach pra­cy z Boha­te­rem. Histo­rię Huf­ca  pró­bo­wa­li­śmy zapi­sać w dwóch wydaw­nic­twach. Pierw­sze, to kalen­da­rium Huf­ca połą­czo­ne ze wspo­mnie­nia­mi instruk­to­rów do lat dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku (któ­re­go frag­men­ty przy­po­mni­my na tych stro­nach, zakład­ka 50): „Nasz Hufiec jakim go pamię­ta­my”. Dru­gie, to wyda­ny na 40-lecie zdo­by­cia imie­nia przez Hufiec  album „Pod Rękę przez Cały Moko­tów”. Kolej­ne lata histo­rii Huf­ca wyma­ga­ją opi­sa­nia przez ich aktyw­nych uczest­ni­ków, a to już od lat dzie­więć­dzie­sią­tych jest pra­wie ćwierć wie­ku. Mamy nadzie­ję, że nasi następ­cy zechcą je też utrwa­lić w swo­ich spi­sa­nych wspomnieniach.

Naszym zda­niem, pra­wo do świę­to­wa­nia tego, co sta­ło się 50 lat temu mają wszyst­kie śro­do­wi­ska har­cer­skie, któ­re wte­dy two­rzy­ły Hufiec Moko­tów lub póź­niej do tego Huf­ca nale­ża­ły. Choć dzi­siaj część z nich jest w innych Huf­cach, jak Ursy­nów, w innych orga­ni­za­cjach har­cer­skich, jak ZHR, to mamy wspól­ne korze­nie ide­owe i sta­no­wi­my rodzi­nę har­cer­ską wyro­słą z Sza­ro­sze­re­go­wych ide­ałów.

Chce­my Wam zapro­po­no­wać trzy wspól­ne, pona­dor­ga­ni­za­cyj­ne przedsięwzięcia

  • Pierw­sze, to wybi­cie pamiąt­ko­we­go meda­lu (szcze­gó­ły w zakład­ce Medal) przy­po­mi­na­ją­ce­go naszą rocz­ni­cę, do posia­da­nia któ­re­go mie­li­by pra­wo wszy­scy har­ce­rze i instruk­to­rzy pocho­dzą­cy z dru­żyn i szcze­pów, któ­re kie­dy­kol­wiek dzia­ła­ły w ramach Huf­ca Moko­tów i dla któ­rych przy­ję­cie 50 lat temu przez Hufiec imie­nia Sza­rych Sze­re­gów było waż­nym wydarzeniem.
  • Dru­gie, to umiesz­cze­nie pod pomni­kiem Miko­ła­ja Koper­ni­ka tabli­cy upa­mięt­nia­ją­cej akcję Alka Dawi­dow­skie­go. W tej spra­wie wystą­pi­li­śmy (z for­mal­ną pomo­cą Komen­dy Huf­ca ZHP War­sza­wa-Moko­tów) do Pani Pre­zy­dent m. st. War­sza­wa z proś­bą o zgo­dę i obję­cie patro­na­tu nad tym zadaniem.
  • Trze­cie, to kolej­ne spo­tka­nie instruk­tor­skie w 50. rocz­ni­cę zdo­by­cia Imie­nia, któ­ra w tym roku wypad­nie 23 wrze­śnia . Będzie­my pró­bo­wa­li zor­ga­ni­zo­wać to spo­tka­nie wspól­nie z obec­ny­mi wła­dza­mi Huf­ca ZHP Moko­tów im. Sza­rych Sze­re­gów. Chcie­li­by­śmy tak­że sym­bo­licz­nie spo­tkać się ze współ­cze­snym poko­le­niem instruk­to­rów naszych śro­do­wisk z  Boha­te­ra­mi  Sza­rych Sze­re­gów, 27 wrze­śnia wie­czo­rem, na Cap­strzy­ku Instruk­tor­skim na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim przy kwa­te­rze Bata­lio­nu Zoś­ka (nazy­wa­nej przez wie­le lat „Kwa­te­rą Sza­rych Szeregów”).

Zachę­ca­my do przej­rze­nia infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych na stro­nach inter­ne­to­wych, zachę­ca­my do infor­mo­wa­nia o tym, co Wasze śro­do­wi­ska zro­bią z oka­zji tej rocz­ni­cy, zachę­ca­my do udo­stęp­nie­nia archi­wa­liów i zdjęć (jak to poda­je­my w kolej­nej zakład­ce Gale­ria), a jeśli zechce­cie napi­sać coś z wła­snych wspo­mnień, to pomy­śli­my o kolej­nym wydaw­nic­twie, czy­li „post scrip­tum 50 Rocznicy”.

Czu­waj­cie i do zoba­cze­nia we wrześniu

Anna Bec­ker Kuliń­ska hm
Sła­wo­mir Bogu­szew­ski hm
Krzysz­tof Bukow­ski hm
Maciej Gie­rej hm
Bog­dan Konow­roc­ki hm
Julian Kędzier­ski hm
Adam Lie­bert hm
Wie­sław Palu­szyń­ski hm
Krzysz­tof Pęski hm
Maria Wałę­za hm
Wło­dzi­mierz Wałę­za hm
Bar­ba­ra Wierz­bic­ka hm
Tomasz Woj­te­ra phm

_____________

We wrze­śniu 1967 roku zuchy, har­ce­rze, har­cer­ki  i instruk­to­rzy dzia­ła­ją­cy na tere­nie dziel­ni­cy War­sza­wa-Moko­tów  przy­ję­li jako Hufiec har­cer­ski imię Sza­rych Sze­re­gów. Uro­czy­stość poprze­dzo­na była sze­ro­ko zakro­jo­ną akcją pro­gra­mo­wą, któ­rej isto­tą było nie tyl­ko zapo­zna­nie się z histo­rią Sza­rych Sze­re­gów, ale tak­że pozna­nie żyją­cych wów­czas sza­ro sze­re­gow­ców i wspól­ne z nimi dzia­ła­nia. Pozwo­li­ło to na prze­nie­sie­nie war­to­ści waż­nych dla poko­le­nia Sza­rych Sze­re­gów na poko­le­nie har­cer­skie Mokotowa.

Bez­po­śred­ni, nie­mal codzien­ny kon­takt z ludź­mi z inne­go świa­ta war­to­ści niż ota­cza­ją­ca nas wów­czas rze­czy­wi­stość budo­wa­ły w nas prze­ko­na­nie, że bra­ter­stwo i Ojczy­zna to spra­wy waż­ne. Wza­jem­ny sza­cu­nek wpły­wał na kształ­to­wa­nie się zasad funk­cjo­no­wa­nia śro­do­wi­ska har­cer­skie­go Moko­to­wa, któ­re zde­cy­do­wa­nie odwo­ły­wa­ły się do eto­su i zasad har­cer­stwa wojen­ne­go i sta­no­wi­ły odręb­ną, wyra­zi­stą i odręb­ną wyspę na mapie Har­cer­stwa w Pol­sce. Odzew innych śro­do­wisk har­cer­skich na naszą ini­cja­ty­wę pod nazwą Akcja Arse­nał upew­nił nas, że nie jeste­śmy sami.

W latach 80-tych wza­jem­nie prze­ko­ny­wa­li­śmy się o potrze­bie dzia­ła­nia w imię idei „Poju­trza”. Sza­rych Sze­re­gów, co skut­ko­wa­ło wyj­ściem z pod­zie­mia wie­lu śro­do­wisk moko­tow­skich i przyj­ściem do Moko­to­wa śro­do­wisk, dla któ­rych nie było miej­sca w innych huf­cach War­sza­wy. Mimo trud­nych warun­ków utrwa­la­ła się umie­jęt­ność otwar­tej dys­ku­sji o nas i o Polsce.

W latach 90-tych, doszło do wyj­ścia nie­któ­rych śro­do­wisk z Huf­ca ZHP War­sza­wa Moko­tów im. Sza­rych Sze­re­gów. Część jed­no­stek opu­ści­ła Hufiec ze wzglę­dów ide­owych, część ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych two­rząc Hufiec Ursy­nów. Dziś, ponad ćwierć wie­ku od tam­tych wyda­rzeń jeste­śmy prze­ko­na­ni, że mimo róż­nic orga­ni­za­cyj­nych, nadal potra­fi­my ze sobą roz­ma­wiać, nie tyl­ko o har­cer­stwie ale i o Pol­sce. Dzi­siaj zasa­dy dzia­ła­nia i idee wypra­co­wa­ne z har­ce­rza­mi Sza­rych Sze­re­gów przez śro­do­wi­sko Moko­to­wa obej­mu­ją znacz­nie więk­szą ilość jed­no­stek har­cer­skich niż te, któ­re są sku­pio­ne w Huf­cu ZHP Warszawa-Mokotów.

Sto­jąc dziś na cze­le Huf­ca, jeste­śmy świa­do­mi, roli jaką Moko­tów i jego instruk­to­rzy ode­gra­li w cią­gu ostat­nich 50 lat w histo­rii War­sza­wy, ale rów­nież Pol­ski. Misja moko­tow­skie­go „Poju­trza” wypły­wa­ła bez­po­śred­nio z eto­su Sza­rych Sze­re­gów. Dziś, pół wie­ku od ape­lu na Sta­dio­nie War­sza­wian­ki, wie­my jak waż­ne jest dla wie­lu śro­do­wisk har­cer­skich moż­li­wość otwar­te­go wzo­ro­wa­nia się na Sza­rych Sze­re­gach. Dziś w przeded­niu nasze­go wiel­kie­go świę­ta chce­my wszyst­kich, obec­nych i byłych zuchów har­ce­rzy i instruk­to­rów Huf­ca ZHP War­sza­wa-Moko­tów oraz naszych przy­ja­ciół z Brat­nich Huf­ców i Orga­ni­za­cji zapro­sić do wspól­ne­go przy­po­mnie­nia idei któ­re nas łączą w ramach obcho­dów 50-lecia zdo­by­cia imie­nia Sza­rych Sze­re­gów przez Hufiec Warszawa-Mokotów.

Komen­da Huf­ca ZHP Warszawa-Mokotów:
hm. Anna Wittenberg
hm. Nata­lia Gorgol
pwd. Julia Kucharska
phm. Kata­rzy­na Olech-Michałowska
phm. Anna Ziętek
phm. Michał Michałowski