Dodawanie zdjęć

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


Jak przekazać nam materiały?

Jeżeli dysponujesz zeskanowanymi zdjęciami i masz konto Google:

utwórz swój album w Google Zdję­cia, prze­ślij tam zdję­cia, ustaw im naj­do­kład­niej­szą datę, jaką potra­fisz, dodaj opis (w sek­cji infor­ma­cje), dodaj loka­li­za­cję. Taki album następ­nie udo­stęp­nij adresowi:

albumhufcamokotow@gmail.com

I goto­we. Two­je zdję­cia wkrót­ce uka­żą się w naszej galerii.

 


Jeżeli nie:

Skon­tak­tuj się z Tom­kiem Woj­te­rą.