Czoło

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


Czoło

wiosenna burza instruktorskich mózgów na Mokotowie

Czo­ło – to kon­fe­ren­cja pro­gra­mo­wa Huf­ca, któ­ra odby­wa się wio­sną, na ogół w kwiet­niu i prze­waż­nie jest to spo­tka­nie wyjaz­do­we. W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czą instruk­to­rzy komen­dy Huf­ca, komend krę­gów (namiest­nictw), zespo­łów Huf­ca, komend szcze­pów i w póź­niej­szym okre­sie (kie­dy Hufiec się tro­chę „skur­czył”) — dru­ży­no­wi. Na kon­fe­ren­cji jest two­rzo­ny i dys­ku­to­wa­ny pro­gram na następ­ny har­cer­ski rok.

Pra­ca toczy się prze­waż­nie w mniej­szych zespo­łach tema­tycz­nych, z któ­rych każ­dy opra­co­wu­je jed­no, bądź kil­ka wytycz­nych pro­gra­mo­wych przy­go­to­wa­nych przez zespół pro­gra­mo­wy, albo Komen­dę Huf­ca. W cza­sach ist­nie­nia Rady Huf­ca, pro­gram po kon­fe­ren­cji był przyj­mo­wa­ny przez Radę.
W two­rze­nie pro­gra­mu zaan­ga­żo­wa­ne są wszyst­kie szcze­ble orga­ni­za­cyj­ne Huf­ca. Łatwiej więc póź­niej reali­zo­wać to, co się wspól­nie wymyśliło.

Po obo­zach, prze­waż­nie we wrze­śniu lub na począt­ku paź­dzier­ni­ka, odby­wa­ły się tzw. „koń­ców­ki instruk­tor­skie” – spo­tka­nia kadry, któ­re pod­su­mo­wy­wa­ły akcję let­nią i mija­ją­cy rok pra­cy har­cer­skiej w Hufcu.