Alert

ALERT 50 lat temu nasz Hufiec ZHP Moko­tów przy­jął imię
SZARYCH SZEREGÓW Jubi­le­uszo­wa zbiór­ka byłych i obec­nych zuchów, har­ce­rzy, instruk­to­rów i sym­pa­ty­ków 
odbę­dzie się
w sobo­tę 23 wrze­śnia 2017 r. Bliż­sze infor­ma­cje na temat obcho­dów na stro­nie inter­ne­to­wej: www.50zhpmokotow.pl