Ankieta

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7


 

Ankieta — Medal Pamiątkowy

Zakoń­czy­li­śmy już zapi­sy na medal pamiąt­ko­wy, ale ponie­waż otrzy­mu­je­my jesz­cze sygna­ły, że nadal są oso­by nim zain­te­re­so­wa­ne, zbie­ra­my dane, aby osza­co­wać ich ilość.
Skon­tak­tu­je­my się z Tobą pod koniec sierp­nia z infor­ma­cją, czy będzie moż­li­wość wypro­du­ko­wa­nia dru­giej edycji.

Cena meda­lu wraz z opa­ko­wa­niem to 80 zł.

    Jestem zain­te­re­so­wa­ny otrzy­ma­niem szt. Pamiąt­ko­we­go Medalu.

    Jestem gotów zapła­cić za Pamiąt­ko­wy Medal kwo­tę zł za szt.

    Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych wyłącz­nie na potrze­by reali­za­cji niniej­szej akcji. (wyma­ga­ne)