album1

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7 — 2 0 1 7

Nadal pro­wa­dzi­my zbiór­kę archi­wa­liów i zdjęć zwią­za­nych z naszym Huf­cem.
Jeśli chcesz uzu­peł­nić nasze zbio­ry zobacz, jak to zro­bić na stro­nie doda­wa­nie zdjęć.

Poni­żej przed­sta­wia­my zbio­ry, któ­re już uda­ło się nam zebrać.

Ape­lu­je­my tak­że do wszyst­kich, któ­rzy dys­po­nu­ją mate­ria­ła­mi archi­wal­ny­mi z dzie­jów Huf­ca Moko­tów i śro­do­wisk Huf­ca – zwłasz­cza foto­gra­fia­mi lub doku­men­ta­mi – o prze­ka­za­nie ich Nie­za­leż­ne­mu Wydaw­nic­twu Har­cer­skie­mu do digi­ta­li­za­cji, by zna­la­zły się w zaso­bach Archi­wum NWH two­rzo­ne­go w poro­zu­mie­niu z Archi­wum Akt Nowych.

Pro­si­my o kon­takt z NWH:

wydawnictwo@nwh.com.pl

www.nwh.com.pl

50-lecie zdobycia imienia Szarych Szeregów

HUFIEC