69 WDHiZ

69 WDHiZ

im. Bohaterów Monte Casino

Chu­s­ta bia­ła z czer­wo­nym makiem

SP nr 57, ul Narbut­ta 31,
SP nr 336 im. Jana Byt­na­ra „Rude­go”
ul. Małcużyńskiego

Komen­dan­ci
hm Witold Kwiatkowski
phm Bar­ba­ra Mala­now­ska (Hop­fer)
hm  Jaro­sław Jabrzemski
hm  Sła­wo­mir Szczepanik
phm Boże­na Łysz­ko­wicz (Lesz­czyń­ska)
phm Piotr Machalski
phm Kata­rzy­na Kali­now­ska ( Kędzierska )
pwd Krzysz­tof Kubański
hm  Sła­wo­mir Jakacki
pwd Moni­ka Jakac­ka (Duliń­ska)
phm Agniesz­ka Odrobińska-Chempińska

Szczep 69 War­szaw­skich Dru­żyn Har­cer­skich i Zucho­wych został powo­ła­ny Roz­ka­zem Komen­dan­ta Huf­ca ZHP War­sza­wa – Moko­tów jesie­nią 1967 roku. Przez wie­le lat był związ­kiem dru­żyn dzia­ła­ją­cych na tere­nie dwóch bliź­nia­czych szkół pod­sta­wo­wych – nr 57 oraz nr 212, zlo­ka­li­zo­wa­nych przy ul. Wiśnio­wej w War­sza­wie. Szko­ły te, wybu­do­wa­ne ze skła­dek spo­łecz­nych w ramach pro­gra­mu „1000 szkół na tysiąc­le­cie Pań­stwa Pol­skie­go”, odda­ne zosta­ły do użyt­ku kolej­no w 1962 i w 1963 roku.

Począt­ko­wo bar­wa­mi luź­no skon­fe­de­ro­wa­nych dru­żyn har­cer­skich, któ­re powsta­wa­ły w latach 1963 – 1965 i któ­re utwo­rzy­ły szczep, były gra­na­to­we chu­s­ty, a nakry­ciem gło­wy tra­dy­cyj­ne har­cer­skie roga­tyw­ki. W pierw­szych latach ist­nie­nia dru­ży­ny męskie współ­pra­co­wa­ły z 1 War­szaw­ską Dru­ży­ną Har­ce­rzy, szu­ka­jąc w tra­dy­cjach i dorob­ku „Czar­nej Jedyn­ki” inspi­ra­cji do wła­snej pra­cy pro­gra­mo­wej. Tere­nem ich dzia­ła­nia była szko­ła pod­sta­wo­wa nr 212.

W grud­niu 1967 roku, z ini­cja­ty­wy troj­ga instruk­to­rów nasze­go huf­ca: pwd Bar­ba­ry Mala­now­skiej, pwd. Witol­da Kwiat­kow­skie­go oraz pwd Tade­usza Lit­ke, w wyni­ku połą­cze­nia dru­żyn har­cer­skich z nume­rem ewi­den­cyj­nym 69 oraz 152 z Dol­ne­go Moko­to­wa, powstał Szczep 69 i 152 War­szaw­skich Dru­żyn Har­cer­skich i Zucho­wych, któ­re­go komen­da zor­ga­ni­zo­wa­ła swo­ją sta­ni­cę w pomiesz­cze­niach sute­re­ny budyn­ku przy ul. Narbut­ta 40. Sta­ni­ca ta, o wdzięcz­nej nazwie „Dziu­pla”, do dziś słu­ży kolej­nym poko­le­niom skau­tów z nasze­go śro­do­wi­ska, sta­no­wiąc cen­trum pra­cy pro­gra­mo­wej i szko­le­nio­wej dla Rad Dru­żyn oraz pio­nu kwa­ter­mi­strzow­skie­go. Tam też zlo­ka­li­zo­wa­na zosta­ła Izba Tra­dy­cji Szcze­pu, będą­ca chlu­bą nasze­go śro­do­wi­ska. Wyeks­po­no­wa­ne są w niej m.in. gro­ma­dzo­ne przez 40 lat pamiąt­ki zwią­za­ne ze szla­kiem bojo­wym Żoł­nie­rzy 2 Kor­pu­su Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie — uczest­ni­ków histo­rycz­nej bitwy o Mon­te Cas­si­no oraz z ich dowód­cą, gen. Wła­dy­sła­wem Ander­sem. To ich imio­na wpi­sa­ne zosta­ły na kar­tach kro­nik dru­żyn szcze­pu jako imio­na boha­te­rów nasze­go środowiska.

W roku 1970 z ini­cja­ty­wy ówcze­sne­go komen­dan­ta phm Witol­da Kwiat­kow­skie­go i pod hono­ro­wym patro­na­tem pisa­rza Mel­chio­ra Wań­ko­wi­cza oraz sku­pio­nych wokół nie­go byłych żoł­nie­rzy 2 Kor­pu­su PSZ na Zacho­dzie, Szczep 69 WDHiZ przy­jął zaszczyt­ne imię „Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no”. W tym też roku wszyst­kie dzia­ła­ją­ce w związ­ku dru­żyn jed­nost­ki przy­ję­ły jed­no­li­tą, bia­łą bar­wę chust, sym­bo­li­zu­ją­cą odwiecz­ne dąże­nie ludz­ko­ści do poko­ju. Na chu­ście wid­nie­je wyha­fto­wa­ne godło szcze­pu – czer­wo­ny mak będą­cy sym­bo­lem pamięt­nej bitwy o Mon­te Cas­si­no. Zmie­nio­ne też zosta­ło nakry­cie gło­wy na czar­ny beret, nawią­zu­ją­cy do tra­dy­cji mun­du­ro­wych for­ma­cji II Kor­pu­su Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie oraz ich dowód­cy gen. Wła­dy­sła­wa Andersa.

W roku 1973 Szczep 69 WDHiZ otrzy­mał sztan­dar ufun­do­wa­ny przez śro­do­wi­sko byłych Żoł­nie­rzy II Kor­pu­su PSZ na Zacho­dzie (ze skła­dek żoł­nie­rzy — kom­ba­tan­tów zamiesz­ka­łych w kra­ju i za gra­ni­cą), a w maju 1978 roku dru­ży­na męska jako pierw­sza – po 12 mie­sią­cach kam­pa­nii „Boha­ter”- przy­ję­ła imię 3 Dywi­zji Strzel­ców Kar­pac­kich. Dru­ży­na ta, uży­wa­ją­ca zamien­nie — zgod­nie z tra­dy­cja­mi bojo­wy­mi swe­go patro­na — nazw „Kar­pat­czy­cy” oraz „Świer­ki”, dzia­ła nie­prze­rwa­nie w struk­tu­rze Huf­ca War­sza­wa – Moko­tów do chwi­li obec­nej, mimo że w wyni­ku doko­na­ne­go w 1998 roku dra­ma­tycz­ne­go roz­ła­mu nasze­go Huf­ca, Szczep 69 WDHiZ zna­lazł się w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Huf­ca ZHP War­sza­wa – Ursy­nów, loku­jąc cen­trum swo­je­go dzia­ła­nia w szko­le pod­sta­wo­wej nr 336 im. Jan­ka Byt­na­ra na Ursynowie.

Dewi­zą 40 let­niej dzia­łal­no­ści har­ce­rzy i har­ce­rek oraz kadry instruk­tor­skiej Szcze­pu 69 War­szaw­skich Dru­żyn Har­cer­skich i Zucho­wych im. „Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no” było prze­sła­nie zawar­te w wypo­wie­dzi nasze­go patro­na — Mel­chio­ra Wań­ko­wi­cza, któ­ry w roku 1969 tak wyra­ził ocze­ki­wa­nia wobec misji nasze­go śro­do­wi­ska: „… bądź­cie zawsze wier­ni idei służ­by dzie­ciom i historii…”