68 WDH

68 WDH

im. komandora Bolesława Romanowskiego

Chu­s­ta błękitna,
po 1986 r. biała

Zespół Szkół Zawo­do­wych Fabry­ki „Tewa”,
ul. Mary­nar­ska 2/6

Komen­dan­ci
hm Zofia Olbryś
pwd Krzysz­tof Rusiniak
pwd Maria Skóra

od 1986 roku dru­ży­na 68 WDH”Brzezina”

Dru­ży­no­wy
hm Adam Liebert

Szczep 68 WDH dzia­łał przy Zespo­le Szkół Zawo­do­wych Fabry­ki TEWA. Był to szczep star­szo­har­cer­ski im. Bole­sła­wa Roma­now­skie­go, jego har­ce­rze nosi­li błę­kit­ne chu­s­ty. W latach sie­dem­dzie­sią­tych jego komen­dan­ta­mi byli: hm Zofia Olbryś, pwd Krzysz­tof Rusi­niak, pwd Maria Skóra.

W roku 1986 gru­pa instruk­to­rów i har­ce­rzy wywo­dzą­cych się ze szcze­pu 92 WDH Hobo reak­ty­wo­wa­ła dru­ży­nę har­cer­ską przy Tech­ni­kum Elek­tro­nicz­nym TEWA przy uli­cy Mary­nar­skiej. Dru­ży­na przy­ję­ła numer 68 zwią­za­ny wcze­śniej z tą szko­łą i nazwę Brze­zi­na powią­za­ną z bia­łym kolo­rem chust. Dru­ży­na mia­ła cha­rak­ter śro­do­wi­sko­wy i koedu­ka­cyj­ny. Wydzie­lo­no w niej dwa odręb­ne plu­to­ny męski (pod wodzą dru­ży­no­we­go Ada­ma Lie­ber­ta) i żeń­ski (pod wodzą przy­bocz­nej Aga­ty Obu­cho­wicz). W każ­dym z plu­to­nów były dwa zastę­py. Dru­ży­na liczy­ła oko­ło 20 har­ce­rzy i har­ce­rek star­szych. Śro­do­wi­sko orga­ni­zo­wa­ło obo­zy sta­łe i wędrow­ne oraz zimo­wi­ska w latach 1986–1990.