Alert

ALERT
50 lat temu nasz Hufiec ZHP Moko­tów przy­jął imię
SZARYCH SZEREGÓW
Jubi­le­uszo­wa zbiór­ka byłych i obec­nych zuchów, har­ce­rzy, instruk­to­rów i sym­pa­ty­ków 
odbę­dzie się
w sobo­tę 23 wrze­śnia 2017 r.
Bliż­sze infor­ma­cje na temat obcho­dów na stro­nie internetowej:
www.50zhpmokotow.pl