53 WDHiZ

53  WDHiZ

im. gen Józefa Bema

chu­s­ta zielono-czerwona

SP nr 37, ul. Narbut­ta 65/71

Komen­dan­ci
hm Wal­de­mar Domański
phm Krzysz­tof Kocój
pwd Adam Kuśmider
pwd Adam Jankowiak
phm Mał­go­rza­ta Siarkiewicz

Pierw­szą dru­ży­nę o tym nume­rze zało­żył w paź­dzier­ni­ku 1921 roku nauczy­ciel Fran­ci­szek Szu­mow­ski. W latach 1930/31 dru­ży­nę pro­wa­dził druh hm Jerzy Kazi­mier­czuk – twór­ca huf­co­we­go „Zespo­łu Boha­ter”, Izby Pamię­ci i Tra­dy­cji Huf­ca Moko­tów, Krę­gu Senio­rów i wie­lu Raj­dów Arse­nał. Bar­dzo wie­le zro­bił dla moko­tow­skiej mło­dzie­ży zrze­szo­nej w har­cer­skich dru­ży­nach. Zmarł 9 lutego1992 r. Do wybu­chu II woj­ny świa­to­wej dru­ży­na dzia­ła­ła w róż­nych szkołach.

W 1957 roku zosta­je reak­ty­wo­wa­na przy Szko­le Towa­rzy­stwa Krze­wie­nia Kul­tu­ry Świec­kiej. W paź­dzier­ni­ku 1959 roku powsta­je 53 WDH im. gen Józe­fa Zacha­ria­sza Bema. Dru­ży­na skła­da się z 2 pio­nów: żeglar­skie­go i lot­ni­cze­go. Koło Przy­ja­ciół Har­cer­stwa fun­du­je dru­ży­nie sztan­dar. Po likwi­da­cji szko­ły Towa­rzy­stwa dru­ży­na prze­no­si się do SP nr 37 przy ul. Narbut­ta i dzia­ła tam przez kil­ka­dzie­siąt lat, roz­ra­sta­jąc się do szcze­pu. Kolej­ny­mi dru­ży­no­wy­mi i komen­dan­ta­mi Szcze­pu byli: Kazi­mierz Trep­kow­ski (1963), / Miro­sław Gre­lik (1964–66), Woj­ciech Kotow­ski (1966), Jerzy Rajew­ski (1974), Jerzy Biardz­ki (1975), Adam Kło­po­tow­ski (1976), Wal­de­mar Domań­ski (1976–80, 1986), Krzysz­tof Kocój (1983–85), Adam Kuśmi­der (1986–89), Adam Jan­ko­wiak (1989–94) Anna Leng (1995–96), Kata­rzy­na Siar­kie­wicz (1997–2000), Kata­rzy­na Gła­żew­ska (2001–03), Agniesz­ka Gece­wicz (2003-).

W Szcze­pie dzia­ła­ły i dzia­ła­ją dru­ży­ny zucho­we, har­ce­rek i har­ce­rzy. Obec­nie Szczep dzia­ła w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 na Kabatach.