42 WDH

42 WDH

im. Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury

chu­s­ta granatowa

SP nr 36, ul. Tyniec­ka 25
II Ogród Jor­da­now­ski, ul. Odyń­ca 6

Komen­dan­ci
hm Wła­dy­sław Czarnecki
phm Wło­dzi­mierz Kwasek
org Wie­sław Sadzik
org Zbi­gniew Miłecki
hm Andrzej Szymczak
pwd Kata­rzy­na Niedźwiedzka
phm Andrzej Zawistowski

42 WDH powsta­ła w latach trzy­dzie­stych w Szko­le Powszech­nej nr 33 przy ul. Grot­t­ge­ra 22. Nato­miast żeń­ska dru­ży­na o tym nume­rze powsta­ła w 1930 roku.

W Sza­rych Sze­re­gach har­ce­rze 42 WDH współ­two­rzy­li razem z 1 WDH i 23 WDH Bata­lion „Zoś­ka”
Po woj­nie 42 WDH‑y kie­ro­wał druh hm Wła­dy­sław Czar­nec­ki, zna­ny ilu­stra­tor i pla­styk. Dru­ży­na dzia­ła­ła dalej w szko­le przy Grot­t­ge­ra. Druh Wła­dek razem z har­ce­rza­mi wmu­ro­wał na cmen­ta­rzu Słu­że­wiec­kim przy ul. Wał­brzy­skiej tabli­cę poświę­co­ną pole­głym żoł­nie­rzom z 1939 roku i Powstań­com war­szaw­skim z 1944 roku. Mate­riał potrzeb­ny do wmu­ro­wa­nia tej tabli­cy har­ce­rze nosi­li na cmen­tarz w plecakach.

Pod­czas odra­dza­nia się Har­cer­stwa po 1956 roku, 42 WDH zaczę­ła dzia­łać w szko­le nr 36 przy ul. Tyniec­kiej i w Ogro­dzie Jor­da­now­skim nr II przy Odyń­ca. Kolej­ny­mi komen­dan­ta­mi tego śro­do­wi­ska byli: hm Wła­dy­sław Czar­nec­ki, phm Wan­da Czar­nec­ka, phm Wło­dzi­mierz Kwa­sek, org Wie­sław Sadzik, org Zbi­gniew Miłec­ki, pwd Kata­rzy­na Niedź­wiedz­ka, hm Andrzej Zawi­stow­ski, hm Andrzej Szym­czak, hm Domi­ni­ka Wywrocka-Sawczuk.