256 WDHiZ

256  WDHiZ

im. Zawiszaków

chu­s­ta
nie­bie­ska z bia­łą obwódką

SP nr 142
ul. Grusz­czyń­skie­go 12

Komen­dan­ci
hm Bog­dan Konowrocki
phm Maria Kaliszczuk
phm Mario­la Zawadzka

Obec­nie nie istnieje

Szczep 256 WDHiZ powstał 20 maja 1972 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 142 przy ul. Grusz­czyń­skie­go 12 w War­sza­wie. Jed­nak w wyni­ku róż­nych kom­pli­ka­cji jego dzia­łal­ność zaczę­ła zani­kać. Dru­ży­ny w nim dzia­ła­ją­ce prze­szły pod opie­kę kadro­wą 320 WDHiZ.

We wrze­śniu 1978 roku nastą­pił podział Szcze­pu 320 WDHiZ im. Zawi­sza­ków na dwie jednostki:

  1. Szczep 320 WDHiZ im. Zawi­sza­ków przy szko­le Pod­sta­wo­wej nr 272
  2. Szczep 256 WDHiZ im. Zawi­sza­ków przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 142

W 256 powsta­ły trzy dru­ży­ny har­cer­skie i dwie zucho­we. Szczep dzia­łał przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 142 przy ul. Grusz­czyń­skie­go 12. Har­ce­rze nosi­li chu­s­ty nie­bie­skie z bia­łą obwód­ką, czar­ne getry z nie­bie­ski­mi wywijkami.

Pierw­szym komen­dan­tem 256 WDHiZ został hm Bog­dan Konow­roc­ki. W 1982 r. szczep prze­ję­ła phm Maria Kalisz­czuk i pro­wa­dzi­ła go przez 5 kolej­nych lat, w paź­dzier­ni­ku 1987 r. komen­dant­ką Szcze­pu zosta­ła phm Mario­la Zawadzka.

Szczep uczest­ni­czył we wszyst­kich huf­co­wych zada­niach meto­dycz­nych i pro­gra­mo­wych, takich jak: Rajd Pan­ter­ko­wy, Rajd Arse­nał, Rajd Wodzów Zucho­wych, Świę­to Huf­ca. Orga­ni­zo­wał co roku obo­zy let­nie i zimo­wi­ska, wio­sen­ne i jesien­ne raj­dy szcze­po­we, bale zucha, biwa­ki z oka­zji świę­ta szcze­pu. Dru­ży­ny wyjeż­dża­ły na Rajd Świę­to­krzy­ski i bra­ły tak­że udział w raj­dach HART orga­ni­zo­wa­nych przez hufiec Tar­nów, z któ­rym nasz szczep ści­śle współpracował.

Orga­ni­zo­wa­ne też były dość czę­sto akcje zarob­ko­we na dofi­nan­so­wa­nie obo­zów i zakup nowe­go sprzę­tu. Naj­więk­szą akcją zarob­ko­wą było malo­wa­nie gara­ży na dol­nym Mokotowie.

W 1983 r. pod­czas obo­zu w Ostrow­cu został zor­ga­ni­zo­wa­ny Zlot Gwiaź­dzi­sty – zlot naj­lep­szych zastę­pów Huf­ca War­sza­wa Mokotów.
W 1993 r. z powo­du bra­ku kadry mogą­cej popro­wa­dzić dru­ży­ny i zabra­nia przez dyrek­cję szko­ły pomiesz­czeń, w któ­rych dzia­ła­li­śmy, szczep 256 WDHiZ prze­stał istnieć.