155 WDHiZ

155 WDHiZ

im. Aleksandra Kamińskiego

chu­s­ta czarna

SP nr 260 i LO nr 34,
ul. Zakrzew­ska 24

Komen­dan­ci
phm Zenon Osuch
phm Danu­ta Dołęgowska
phm Maciej Rałł
pwd Witold Chocholak
pwd Agniesz­ka Zdziarska
phm Krzysz­tof Konopka

Szczep 55 i 155 WDHiZ powstał z dru­żyn 55 WDHa star­szo­har­cer­skich dzia­ła­ją­cych przy XXXIV LO i 155 WDHa dzia­ła­ją­cych przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 260 przy ul. Zakrzew­skiej 24. Szczep nosił imię Zgru­po­wa­nia AK Kam­pi­nos, a har­ce­rze nosi­li czar­ne chusty.

Komen­dan­ta­mi byli: phm Zeno­na Osuch, phm Danu­ta Dołę­gow­ska, phm Maciej Rałł, pwd Witold Cho­cho­lak, pwd Agniesz­ka Zdziar­ska, pwd Krzysz­tof Konop­ka, hm Joan­na Bie­lic­ka-Wroń­ska, hm Doro­ta Jasiń­ska-Cał­ka, hm Lidia Czarnogórska.

W latach dzie­więć­dzie­sią­tych dzia­ła­ły w szcze­pie dru­ży­ny: zucho­wa, har­ce­rek i har­ce­rzy, a w roku 1993 powsta­ła dru­ga dru­ży­na har­ce­rzy. Szczep wyjeż­dżał na obo­zy let­nie, któ­rych był współ­or­ga­ni­za­to­rem. Po zaprze­sta­niu dzia­ła­nia przez dru­ży­ny star­sze wywo­dzą­ce się z liceum, zmie­nio­no nazwę szcze­pu na 155 WDHiZ.

Po obo­zie w Iło­wie (lipiec 1997), w któ­rym bra­ły udział trzy śro­do­wi­ska har­cer­skie: szczep 155 WDHiZ im. Zgru­po­wa­nia AK Kam­pi­nos (daw­niej Szczep 55 i 155 WDHiZ), 42 WDH oraz 201 WDH Żubry – Lot­na, dwa z nich posta­no­wi­ły połą­czyć się w jeden szczep.

We wrze­śniu 1997 powstał szczep 155 i 201 WDHiZ, któ­re­go komen­dan­tem został dh Tomasz Cał­ka. Bar­wa­mi połą­czo­ne­go szcze­pu zosta­ły kolor błę­kit­ny i czar­ny (błę­kit­no-czar­na chu­s­ta, czar­ny numer na błę­kit­nym tle naszy­ty na mun­du­rze, do nie­daw­na: czar­ne getry i błę­kit­ne wywijki).

W grud­niu 1998 r. rada szcze­pu posta­no­wi­ła roz­po­cząć zdo­by­wa­nie imie­nia – wte­dy w szcze­pie dzia­ła­ły dwie dru­ży­ny har­cer­skie: 155 WDHa Sto­wa­rzy­sze­nie Trzech Ognisk (dru­ży­no­wa: Lidia Czar­no­gór­ska) i 201 WDH Żubry – Lot­na (dru­ży­no­wy Krzysz­tof Maryl) oraz nowo powsta­ła dru­ży­na zucho­wa 155 WDZ Leśne Skrza­ty (dru­ży­no­wa Mar­ta Bukow­ska). Po obo­zie w Gieł­do­niu w 1998 r. dru­ży­na 155 WDHa STO sta­ła się dru­ży­ną żeń­ską, a 201 Lot­na — męską i tak jest do dzisiaj.

Zaszczyt­ne imię hm Alek­san­dra Kamiń­skie­go „Kamy­ka” zdo­by­li­śmy w grud­niu 1999, nato­miast sztan­dar nada­no nam we wrze­śniu 2005 r.

Obec­nie w szcze­pie dzia­ła zespół boha­ter, kapi­tu­ła stop­ni har­cer­skich, zespół kwa­ter­mi­strzow­ski, redak­cja gazet­ki „Biu­le­tyn Kamy­ko­wy” oraz dru­ży­ny: 155 WDZ Poszu­ki­wa­cze Przy­gód, 155 WDHek Sto­wa­rzy­sze­nie Trzech Ognisk, 201 WDHek Nike, 201 WDHy Lot­na, 201 WDSHy Żubry oraz 155 WDW ARTan i Imperatyw.

Szczep orga­ni­zu­je Apel Kamy­ko­wy dla śro­do­wisk „kamy­ko­wych” z całej Pol­ski w ramach współ­pra­cy z Ruchem Kamy­ko­wym odpo­wia­da­ją­cym za „obcho­dy kamy­ko­we” (15 mar­ca), cap­strzyk kamy­ko­wy – spo­tka­nie har­ce­rzy ze szcze­pu przy gro­bie Kamy­ka na Powąz­kach (listo­pad) oraz opie­ku­je się tabli­cą har­ce­rzy z 55 WDH zamor­do­wa­nych w 1940 r. w Pal­mi­rach, wmu­ro­wa­ną 11 listo­pa­da 2003 r. w Koście­le przy ul. Chełmskiej.