Home

50 ROCZNICA
ZDOBYCIA IMIENIA SZARYCH SZEREGÓW
PRZEZ HUFIEC ZHP WARSZAWA-MOKOTÓW
1 9 6 7  —  2 0 1 7

Listo­pad 2017 roku

Dro­dzy Przyjaciele,

Za nami uro­czy­stość 50. rocz­ni­cy zdo­by­cia imie­nia Sza­rych Sze­re­gów przez nasz Hufiec, czy­li przez nas i naszych poprzedników.

Zazna­czy­li­śmy to wyda­rze­nie w prze­strze­ni publicz­nej nasze­go mia­sta, odno­wi­li­śmy kon­tak­ty i przy­jaź­nie, pozna­li­śmy kolej­ne poko­le­nia moko­tow­skich instruk­to­rów. O tym dniu wie­lu z nas będzie przy­po­mi­nał pamiąt­ko­wy medal sto­ją­cy lub wiszą­cy w domo­wym zaciszu.

Czy to ma być koniec naszej przygody?

Obec­ne poko­le­nie instruk­to­rów i har­ce­rzy Moko­to­wa idzie swo­ją dro­gą, samo musi zde­cy­do­wać, czy cokol­wiek chce od nas.

My będzie­my szy­ko­wać się do 100. rocz­ni­cy zdo­by­cia imie­nia, jak wska­zu­je tra­dy­cja Świąt, ale to jesz­cze bar­dzo dale­ko. Ponie­waż dale­ko, to posta­no­wi­li­śmy utrzy­mać naszą histo­rycz­ną stro­nę i zgro­ma­dzić na niej tro­chę pamiątek.

  • Pro­si­my więc wszyst­kich, któ­rzy mają zdję­cia ze swo­ich dru­żyn lub huf­co­wych wyda­rzeń o ich nad­sy­ła­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres znaj­du­ją­cy się w stop­ce tej strony
  • Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy doj­rze­li już do spi­sa­nia swych wspo­mnień z okre­su służ­by w Har­cer­stwie, do prze­sy­ła­nia nam tych opra­co­wań, zoba­czy­my czy da się z tego skro­ić książ­kę, a na pew­no do się opu­bli­ko­wać na tych stro­nach, jeśli wyra­zi­cie zgodę.

Stro­na histo­rycz­na była do cza­su rocz­ni­cy wspól­nym dzia­ła­niem obec­nych władz Huf­ca i byłych instruk­to­rów. Obec­nie współ­cze­sny Hufiec idzie swo­im ryt­mem dzia­łań pro­gra­mo­wych i orga­ni­za­cyj­nych, co doku­men­tu­je w swo­ich elek­tro­nicz­nych kana­łach komu­ni­ka­cji. Pozwa­la­ją one dotrzeć tak­że do naszej stro­ny i mamy nadzie­ję, że tak zostanie.

Tak więc ta stro­na to miej­sce, do któ­re­go zapra­sza­my wszyst­kich instruk­to­rów Moko­to­wa, któ­rzy czu­ją potrze­bę kon­ty­nu­owa­nia naszej wspól­no­ty. My posta­ra­my się spraw­nie admi­ni­stro­wać tymi zaso­ba­mi i pozo­sta­wać z Wami w kontakcie.

Czu­waj­cie!!!

Żubry